کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات 61 فرمت word   توضیحات محصول

چکیده:

عفو يكي از موارد سقوط عيني مجازاتهاست (در مقابل موارد شخصي سقوط مجازات)، بدين معنا كه مقنن با توجه به مصلحت اجتماعي و حفظ نظم و برقراري عدالت از اجراي مجازات در مورد مجرمين صرف‌نظر مي‌كند و فايده‌اي درا كه در عدم اجراي مجازات مشاهده مي‌كند، بيشتر از اجراي آن مي‌داند. اهميت اين نهاد در حقوق كيفري نظامهاي حقوقي امروزهء دنيا، به حدي است كه براي اجراي آن، گاهي اصل حتمي بودن مجازاتها و اصل تفكيك قوا، ناديده گرفته مي‌شود. اين نهاد در حقوق كيفري ايران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران نيز، اين نهاد در قوانين كيفري لحاظ شده است، بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مادهء 24 قانون مجازات اسلامي اشاره به اين موضوع دارد. با توجه به اهميت موضوع و همچنين ابهام و اجمال قوانين مذكور و اختلاف نظرات در اين باره، در اين پايان‌نامه سعي شده تا ضمن بررسي مباني تئوريك عفو، با بيان نقاط مبهم و مجمل اين نهاد جايگاه آن در حقوق كيفري ايران مشخص شود.

 

فهرست

عنوان ....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................................3

مقدمه .............................................................................................................................................................................................8

کلیات ..........................................................................................................................................................................................10

فصل اول : جایگاه عفو در حقوق کیفر ی ایران

گفتار اول :جایگاه عفو وگذشت از دیدگاه قرآن وروایات ..................................................................................................12

مبحث اول : جایگاه عفو وگذشت در میان فضیلتها وارزشهای انسانی ..........................................................................13

مبحث دوم : علل وعوامل عفو وگذشت در انسان ..............................................................................................................14

مبحث سوم :نقش کلیدی ایمان در عفو وگذشت .............................................................................................................15

آثار وفواید عفو وگذشت ..........................................................................................................................................................15

مبحث چهارم :آثار عفو وگذشت در  روایات .......................................................................................................................17

مبحث پنجم : آداب عفو وگذشت .........................................................................................................................................18

مبحث ششم : درخواست عفو و تخفیف یکی از حقوق محکومان .................................................................................18

مبحث هفتم : اقسام بخشودگي..............................................................................................................................................20

گفتار دوم :  عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری...........................................................................................................24

مبحث اول :انواع عفو.................................................................................................................................................................24

مبحث دوم :تشخیص عفو عام از عفو خاص.........................................................................................................................25

درخواست عفو.............................................................................................................................................................................26

مبحث سوم : تفاوت عفو و آزادی مشروط............................................................................................................................27

مبحث چهارم :تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری.................................29

1-تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه..............................................................................................29

الف)تعریف عفو...........................................................................................................................................................................29

ب)انواع عفو.................................................................................................................................................................................30

*رضایت.......................................................................................................................................................................................30

*گذشت.......................................................................................................................................................................................32

*عفو عمومی...............................................................................................................................................................................34

*عفو اختصاصی.........................................................................................................................................................................35

فصل دوم : ماهیت عفو مقرر در ماده 862 ق.9.1.در تطبیق با اصول کیفری ............................................................37

گفتار اول :ماهیت عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری..................................................................38

الف)عفو توجیه‌کننده جرم قتل...............................................................................................................................................38

ب)عفو از موانع مسئولیت کیفری...........................................................................................................................................39

ج)عفو عامل معافیت از کیفر...................................................................................................................................................39

د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت........................................................................................................40

مبحث اول :تحلیل عفو مجنی علیه در پرتو مبنای فقهی و اصول حقوقی...................................................................40

الف)تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی.......................................................................................................................41

ب)از حیث تحقق بزه قتل........................................................................................................................................................43

مبحث دوم :از حیث مالکیت حق قصاص در آرای فقها.....................................................................................................44

مبحث سوم :از حیث وجود موضوع عفو................................................................................................................................47

گفتار دوم :از حیث شخص مجنی علیه.................................................................................................................................49

مبحث اول :از لحاظ مقررات شکلی.......................................................................................................................................53

نتیجه‌گیری..................................................................................................................................................................................55

پیشنهادها...................................................................................................................................................................................57

منابع.............................................................................................................................................................................................58

  1. Abstract.......................................................................................................................................................61

دسته:

کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

خرید آنلاین